New Line RealityRealitná kancelária - New Line Reality - predaj, prenájom a kúpa nehnuteľností
Predaj, prenájom a kúpa nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľnosti v roku 2016

 

Ak ste v roku 2015 kúpili byt, nezabudnite do konca januára 2016 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.

  Ako vlastník bytu ste podľa Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (č. 582/2004 Z. z.) povinný zaplatiť daň z bytu, ktorý vlastníte. Ide o miestnu daň, ktorú platíte raz ročne správcovi dane, ktorým je obec, mesto alebo mestská časť, v ktorej sa byt nachádza.

 

Pri nadobudnutí nového bytu, ste túto skutočnosť povinný ohlásiť správcovi dane pre účela splnenia svojej daňovej povinnosti. Svoju zákonnú povinnosť oznámiť nadobudnutie bytu správcovi dane splníte tak, že správcovi dane podáte priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak ste napr. v roku 2015 kúpili nový byt v Petržalke, do 31. januára 2016 musíte Miestnemu úradu mestskej časti Petržalka doručiť vyplnené a podpísané priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Ako sa podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti:

Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva na nasledujúcom tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR všeobecne záväzným právnym predpisom:

Vzor priznania k dani z nehnuteľnosti

Do kedy je potrebné zaplatiť daň:

Správca dane Vám do konca mája príslušného kalendárneho roka zašle rozhodnutie o vyrubení dane. V rozhodnutí bude uvedená výška dane a spôsob jej úhrady. Akonáhle nadobudne rozhodnutie o vyrubení dane právoplatnosť, daň ste povinný zaplatiť do 15 kalendárnych dní.

V akej výške sa platí daň:

Výška dane sa určuje v závislosti od výmery podlahovej plochy bytu. Daň sa vypočíta ako súčin podlahovej plochy bytu a ročnej sadzby dane. Ročnú sadzbu dane z bytov určuje zákon vo výške 0,033 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu, táto sadzba však môže byť príslušným správcom dane zvýšená alebo znížená. Ohľadne výšky dane z nehnuteľnosti, ktorá sa vzťahuje na Váš byt, sa preto informujte na Vašom obecnom/mestskom/miestnom úrade.

Článok spracoval: JUDr. Zuzana JUHANIAKOVÁ, advokátka